Pyramex是一家領先創新和高質量的安全用品製造商。

       全方位安全產品製造商

       • 安全眼罩 

       • 聽力保護裝備 

       • 各類型安全配件

       於個人防護市場超過25年經驗

       總部位於美國田納西州孟菲斯